Mis on Euroopa kliimapakt?

Kliimapakti esitlusüritus

Eelmise aasta 16. detsembril esitles Euroopa Komisjon uut roheleppe algatust nimega Euroopa kliimapakt. Võrreldes varasemate algatustega, mis on olnud peamiselt strateegiad või õigusaktid, on kliimapakt hoopis Euroopa Liidu ülene initsiatiiv, mis annab kõigile võimaluse osaleda uute kliimameetmete kavandamisel, teabe jagamisel, rohujuure tasandi tegevuste käivitamisel ja järgimisväärsete lahenduste tutvustamisel.

Euroopa kliimapakt on loodud peamiselt kogemuste jagamiseks. Euroopas on juba palju inimesi ja organisatsioone, kes on astunud konkreetseid samme, et kliimamuutust leevendada ja sellega kohaneda. Samas on neid, kes on küll probleemist teadlikud, kuid ei tea täpselt, kuidas selle lahendamisega alustada. Kliimapakt toob need erinevad osapooled kokku.

Kliimapakti eesmärgid on teavitada, inspireerida ja edendada koostööd inimeste ning organisatsioonide vahel. Kõik on oodatud panustama, alates riiklikest, piirkondlikest ja kohalikest asutustest, kuni ettevõtjate, liitude, kodanikuühiskonna ning haridus-, teadus- ja innovatsiooniorganisatsioonide ning tarbijarühmade ja üksikisikuteni.

Kliimapakti saadikud

Inimesi julgustatakse hakkama kliimapakti saadikuteks. Samuti võivad oma saadiku nimetada erinevad organisatsioonid. Need saadikud tegelevad kliimamuutuse alase info levitamisega oma kogukondades. Nad loovad kontakte teistega, kes veel ei osale kliimaga seotud ettevõtmistes; teavitavad oma kogukondi erinevatest kliimameetmetest ning innustatavad ja toetatavad nende kliimaalaseid ettevõtmisi; näitavad kliima ja keskkonnakaitsega tegelemisel eeskuju ning on ühenduslüliks kodanikuühiskonna, huvitatud sidusrühmade ja Euroopa Komisjoni vahel.

Pakti raames pakutakse võimalusi suhtlemiseks, õppimiseks ja võrgustike loomiseks nii internetis kui ka käega katsutavas maailmas.

Kokkuvõtvalt – mõtle välja, kuidas sa saaksid panustada üksikisiku või organisatsiooni esindajana kliimamuutuse leevendamisse või sellega kohanemisse, pane paika selge tegevuskava, hakka kliimapakti saadikuks, et saada toetav võrgustik ning asu tegutsema.

Pakti kesksed väärtused on teaduspõhisus, läbipaistvus, rohepesu vältimine, kõrged eesmärgid ja kiireloomulisus, kohalikele oludele kohandatud tegevus ning mitmekesisus ja kaasatus. Seega päris iga tegevus kliimapakti konteksti ei sobitu – tegutseta tuleb avatult ja teaduslikku informatsiooni arvestades.

Algusfaasis, keskendub pakt lisaks üleüldisele kliimateadlikkusele veel neljale fookusteemale:

  • rohealad;
  • keskkonnahoidlik transport;
  • keskkonnahoidlikud hooned;
  • rohemajanduses vajalikud oskused.

Ajapikku laiendatakse kliimapakti ja kaasatakse teised teemad nagu kestlik tarbimine ja tootmine, pinnase kvaliteet, tervislik toit ja kestlik dieet, ookeanid, maa- ja rannikupiirkonnad jne.

Pakti rakendamist hakkab toetama spetsiaalne sekretariaat, mille tegevust juhib Euroopa Komisjon. Sekretariaat alustab tööd 2021. aastal, ning see järgib mitmekeelsuse, kaasatuse ja osalemise põhimõtteid. Rohkem infot leiab kliimapakti koguleheküljelt. Seal on võimalik end ka saadikuks registreerida.